1. Denne avtalen styrer nedlasting og bruk av programvare og informasjon fra Miele («Materialet»). Ved å foreta en nedlasting godtar brukeren disse vilkårene.

2. Materialet er vanligvis tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele uken. Miele gir ingen garanti for kontinuerlig drift og kan ikke holdes ansvarlig ved eventuelle brudd i tilgjengelighet.

3. Miele etterstreber å holde Materialet som ligger tilgjengelig for nedlasting oppdatert. Miele forbeholder seg imidlertid retten til å foreta endringer i Materialet når som helst og uten forvarsel, for eksempel på bakgrunn av teknisk eller økonomisk utvikling eller endrede rammebetingelser, deriblant prismessige eller kommersielle endringer.          

Brukerens rettigheter og ansvar

1. Materialet som ligger tilgjengelig for nedlasting er Mieles (eller tredjeparters) eiendom, og det er beskyttet av immaterielle rettigheter som opphavsrett, designrett og varemerkerett. Enhver utnyttelse av Materialet, herunder reproduksjon, distribusjon, presentasjon, overføring eller tilgjengeliggjøring, eller tilpasning eller transformasjon av Materialet, er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Miele eller den respektive eier av rettighetene.

2. Med unntak av det som følger av preseptorisk lov, kan Miele-programvaren ikke kopieres, videreselges, lånes ut eller gis til uautoriserte tredjeparter. Miele-programvaren inneholder forretningshemmeligheter. Av denne årsaken kan ikke programvaren inversutvikles, dekompileres, demonteres eller på annen måte manipuleres for å oppnå en annen brukbar form.

3., Begrensningen i bruksretten over gjelder ikke i den grad bruken etter åndsverkloven er unntatt krav om opphavers samtykke.

4. Miele gir brukeren en enkel, midlertidig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke nedlastinger til støtte for ordrebehandling relatert til et eksisterende avtaleforhold mellom brukeren og Miele. Eventuelle merknader om opphavsrett og lignende rettigheter videreføres uendret.

5. Miele understreker at dataoverføring over Internett ikke er sikker. Det er ikke utelukket at dataene kommer fra uvedkommende eller er forfalsket.

Ansvar

1. Det gis ingen garantier eller tilsikringer gjennom Materialet eller disse vilkårene. Dermed kan det heller ikke utledes garantikrav herfra.

2. Miele skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten, kvaliteten og påliteligheten av informasjonen, eller av resultatene som kan oppnås gjennom bruk av informasjonen i Materialet. Miele er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av bruk av Materialet, for eksempel driftsavbrudd, tapt fortjeneste, tap av informasjon og data osv. Brukeren skal kun ta avgjørelser om bruk av Materialet i samråd med Miele.

3. Miele skal heller ikke holdes ansvarlig for skader som følge av bruk av, eller manglende evne til å bruke Materialet, maskinvare- eller programvarefeil eller feil systeminnstillinger forårsaket av brukeren. Materialet brukes på eget ansvar. Miele påtar seg intet ansvar for programvare og tilhørende informasjon, heller ikke hva gjelder anvendelighet, nøyaktighet, fullstendighet og fravær av virus.              

4. Miele skal heller ikke holdes ansvarlig for skader som forårsakes av virus, trojanske hester, phishing eller lignende programmer, eller for programmer, programdeler eller koder som fører til lignende forringelse, ødeleggelse eller avstenging av systemer eller deler av disse. Brukeren skal selv iverksette tiltak for å beskytte mot virus og andre ødeleggende data.

5. Miele kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig overføring av data som sendes til Miele eller tredjeparters manipulering av disse dataene, særlig ved uautorisert tilgang til Mieles nettverk og systemer, forutsatt at slik tilgang ikke er Mieles ansvar.

6. Ansvar skal ikke utelukkes hvis ansvar er obligatorisk, for eksempel i tilfeller av forsett, grov uaktsomhet ved kvalitetsgarantier eller på grunn av kontraktbrudd, i tilfeller med dødsfall, personskade eller helseskade, samt ansvar under produktansvarsloven. Erstatning for brudd på grunnleggende kontraktsforpliktelser er begrenset til typiske, forutsigbare skader, såfremt det ikke gjelder forsett eller grov uaktsomhet. Det innebærer ikke at det foreligger omvendt bevisbyrde til brukerens ulempe.

Visning av PDF-filer

Adobe Acrobat Reader er kreves for visning av PDF-filer.

Visning av CAD-data

Planleggingsdata muliggjør enkel, rask og sikker planlegging i to- og tildels tredimensjonale front- og grunnriss. Planleggingsrelaterte data, som mål, tilkoblingspunkter og nødvendige installasjoner på stedet lagres.

Du trenger en spesiell programvare for å kunne vise CAD-filer. CAD-data fra Miele er tilgjengelige i ulike formater, som er kompatible med de vanligste CAD-programmene:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Maskinenes tegningsfiler er eventuelt merket med varmefunksjonene «EL» (elektro), «D» (damp) eller «G» (gass). Tilleggene «D», «S», «V» eller «R» står for visning av maskiner ovenfra, fra siden, forfra eller bakfra.

Mottakeren er ansvarlig for riktig valg av filer og følgene av at disse benyttes, samt for tilsiktede og oppnådde resultater. Miele har intet ansvar for skader eller følgeskader som skyldes bruk av filene.

Slikt ansvar utelukkes ikke dersom det er pålagt i preseptorisk lovgivning, for eksempel ved forsett, grov uaktsomhet, beskaffenhetsgarantier eller vesentlige avtalebrudd, ved dødsfall, personskader eller helseskader, eller ved ansvar i henhold til produktansvarsloven. Erstatning for brudd på grunnleggende kontraktsforpliktelser er begrenset til typiske, forutsigbare skader, såfremt det ikke gjelder forsett eller grov uaktsomhet. Det innebærer ikke at det foreligger omvendt bevisbyrde til brukerens ulempe.

Ta gjerne kontakt hvis du har flere spørsmål:

Til kontaktskjemaet