Vilkår og betingelser

AFB

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSKJØP FRA MIELE AS

1. Innledning

Disse alminnelige betingelsene gjelder for leveranser fra Miele AS (heretter Miele) til kunde (heretter kalt Kjøper) i forbindelse med næringskjøp.  For forbrukerkjøp etter Forbrukerkjøpslovens § 1 gjelder egne leveringsbetingelser.  Ved salg til forhandler gjelder forhandleravtale.

2. Avtale om levering

Avtale om levering mellom Kjøper og Miele anses inngått ved undertegning av kontrakt, Kjøpers aksept av tilbud, Mieles skriftlige ordrebekreftelse, eller ved påbegynt levering. Avtaleforholdet består av tilbud og ordrebekreftelse samt eventuell kontrakt, endringsavtaler, protokoller. Disse leveringsbetingelsene er en del av avtaleforholdet og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt.

3. Produkter

Produktene leveres i henhold til tilbudets spesifikasjoner. Produktopplysninger fra andre kilder er kun bindene hvis avtalen uttrykkelig viser til dem.  

4. Pris

Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift, miljøgebyrer og frakt, med mindre annet fremkommer skriftlig. Tilbud om installasjon til fast pris inkluderer arbeid, reise og diett samt hold av verktøy og monteringsutstyr.  Nødvendige hjelpematerialer som festemateriell, rørdeler etc. kommer i tillegg.Dersom pris ikke er særskilt avtalt, vil Kjøper bli fakturert på grunnlag av gjeldende prisliste fra Miele. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid. Eventuelle utlegg kommer i tillegg.

5. Varighet av tilbud

Dersom ikke annet er angitt, er tilbud fra Miele gyldig for aksept innen én måned.  Levering skal normalt finne sted innen tre måneder fra tilbudets dato.  Inngås avtale om senere leveringsdato, skal Miele ha rett til å endre prisen som følge av endringer i valutakurs eller kostpriser fra fabrikk.  Prisendringen vil i så fall følge endringen i Mieles prisliste for det aktuelle produkt. I slike tilfeller tas det også forbehold om produktendringer som følge av endringer i fabrikkenes sortiment.

6. Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er netto 30 dager fra levering.  Ved purring påløper purregebyr, jfr. Inkassoloven.  Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter etter Forsinkelsesrenteloven.  Miele kan når som helst forut for levering kreve sikkerhet for oppgjøret.  Eventuell reklamasjon fritar ikke Kjøperen for betalingsplikt. Kjøper kan heller ikke motregne med omtvistede motkrav.

7. Salgspant

Miele har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er fullt betalt, med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av Panteloven.

8. Levering av varer

Levering skjer i h.h.t. Incoterms 2010 Ex Works, Drammen.  Dersom annet ikke avtales, besørger Miele via 3. part, transport for kjøpers regning og risiko til avtalt leveringsadresse, med lossing på rampe/gateplan. Ønskes innbæring og/eller dellevering mot pristillegg, må dette angis ved bestilling.  Kjøper er ansvarlig for fremkommeligheten til anvist sted.  Kjøper skal ved varemottak kontrollere for transportskader og korrekt antall.  Avvik påføres fraktbrevet sammen med signatur fra sjåfør.  Forholdet skal omgående meldes til Mieles kundesenter. Unnlatelse kan medføre tap av reklamasjonsrett overfor transportør. Når varen er levert, har risikoen for varen gått over på Kjøper. Miele er likevel ansvarlig for skader på varen som oppstår under installasjon (jf. punkt 10), når dette skyldes Mieles uaktsomhet.

9. Forsinkelse

Dersom levering fra Miele blir vesentlig forsinket av andre grunner enn nevnt i pkt. 13 (force majeure), kan Kjøper skriftlig meddele Miele en rimelig frist for levering. Dersom Miele ikke overholder fristen, kan Kjøperen heve kjøpet. Mieles erstatningsansvar er begrenset på tilsvarende måte som ved mangler, jf. punkt 11 to siste setninger.

10. Installasjon

Installasjon er ikke inkludert i produktprisen, og fremgår enten separat i vedlagte tilbud eller kan tilbys på forespørsel. Hvis installasjon inngår i avtalen, skal Miele i god tid på forhånd stille til rådighet underlag som viser nødvendig plass, tilkoblinger etc. for utstyret.   Kjøper skal klargjøre installasjonsstedet i h.h.t. dette før avtalt oppstart. Kjøper skal også bringe de mottatte varene fram til installasjonsområdet, dersom annet ikke er avtalt. Under enhver omstendighet skal kjøper sørge for fremkommelighet og tilrettelegging for transport i lokalene.  Har ikke Kjøper oppfylt sine foran nevnte forpliktelser, kan Miele utsette installasjonen til nærmeste tidspunkt Miele har anledning.  Dersom installasjonsarbeidet endres, forsinkes eller må midlertidig innstilles av årsaker Kjøper eller hans andre leverandører er ansvarlige for, kan Miele kreve betaling for dokumentere tilleggskostnader. Dersom det er avtalt at installert utstyr skal prøves før overtakelse, skal prøving skje med begge parter til stede. Det skal utarbeides en overtagelsesprotokoll. Kjøper har ikke rett til å ta utstyret i bruk før overtagelse er bekreftet. I motsatt fall anses overtakelse som bekreftet fra første dag bruken finner sted, og Mieles plikt til å gjennomføre prøving bortfaller. Dersom det ikke er avtalt prøving før overtakelse, anses overtakelse for skjedd når Miele har ferdigstilt installasjon og gitt Kjøper melding om at utstyret kan tas i bruk.

11. Garanti, reklamasjon og mangler

For disse forhold henvises det til «Garantibestemmelser ved kjøp av Miele industriprodukter i Norge», publisert på www.miele.no/Service.  Miele Professional produkter leveres med 2 års garanti. For Miele husholdningsprodukter anvendt i næring er garantitiden 6 måneder.   Miele har ikke ansvar for skade eller tap relatert til mangler utover det som følger av garantibestemmelsene. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, blant annet driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap.

12. Produktansvar

Miele har intet ansvar for skade eller tap på andre ting voldt av produktene etter levering eller overtakelse, med mindre Miele har utvist grov uaktsomhet.  Under enhver omstendighet omfatter ikke produktansvaret tapt fortjeneste eller andre konsekvenstap og indirekte tap.

 

13. Unntaksgrunner (Force Majeure)

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses avtalen ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, naturkatastrofer, knapphet på transport, streik, lockout og mangel på leveranser fra underleverandører.  Den part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den andre. Dersom en begivenhet som anses som force majeure vedvarer i mer enn seks måneder, kan begge Parter heve avtalen med umiddelbar virkning.

14. Kjøpers innkjøpsbetingelser

Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene.

 

15. Videresalg av Miele husholdningsprodukter

Miele husholdningsprodukter skal ikke videreselges i næring med mindre Kjøper har inngått Selektiv distribusjonsavtale med Miele AS eller produktene inngår som del av et større anlegg/entreprise.

 

16. Tvister

Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan bringes inn for de alminnelige domstoler, Miele velger verneting.  

Revidert august  2016