Mieles salgs- og leveringsvilkår 

 1. Innledning 

  1. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for leveranser fra Miele AS, med organisasjonsnummer 919 157089, («Selger», eller «oss»/«vi») til næringsdrivende kunde («Kjøper», eller «du»/«deg») (i fellesskap: «Partene»).  For forbrukerkjøp etter forbrukerkjøpslovens § 1 gjelder egne leveringsbetingelser.  Ved salg til forhandler gjelder egen forhandleravtale/distribusjonsavtale. 

  2. Selgers kontaktinformasjon: 

   Adresse: Postadresse: 
   Miele Professional Miele Professional 
   Nesbruveien 71 Postboks 194 
   1394 Nesbru 1378 Nesbru 
   Tlf: 67 17 34 40
   (mandag til fredag kl. 08:00-16:00) 


   E-post: 
   Salg: sales.professional@miele.no
   Service: service.professional@miele.no

 

 1. Kjøpsprosess og avtaleinngåelse 

  1. Når du handler i nettbutikken, ledes du gjennom ulike trinn. I hvert trinn kan du å gå tilbake og foreta endringer, eller avbryte handelen.  Når du til slutt trykker på «Bestill», sendes det en bindende bestilling til Selger. Ved aksept av bestillingen sender vi en ordrebekreftelse.  Avtale om levering anses som inngått når ordrebekreftelsen er sendt.  

  2. Kjøper skal straks etter mottak kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer med bestillingen.  

  3. Avtalen mellom Partene består av disse generelle salgs- og leveringsvilkårene, opplysninger i Miele Professionals nettbutikk, Kjøpers bestilling og Selgers ordrebekreftelse («Avtalen»). Andre betingelser kan gjelde dersom det er spesifisert i egen avtale eller fremgår uttrykkelig av annen skriftlig kommunikasjon mellom Partene. 

  4. Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser virker ikke inn på avtaleforholdet mellom Partene, med mindre disse er uttrykkelig godtatt av Selger. 


 2. Opplysninger i nettbutikken 

  1. Produkter leveres i henhold til de opplysninger som er angitt av Selger. Opplysninger fra andre enn Selger er kun bindene hvis avtalen mellom Partene uttrykkelig viser til dem. 

  2. Selger tilstreber å gi korrekte og fullstendige opplysninger i nettbutikk og i annen informasjon fra Selger. Selger tar likevel forbehold om skrivefeil eller tekniske feil. Selger skal informere Kjøper om slike feil så raskt som mulig, og Kjøper har valget mellom å kansellere ordre eller inngi ny bestilling etter de riktige og gjeldende vilkår. 

  3. Det tas forbehold om at Selger kan kansellere bestillingen dersom varen blir utsolgt eller endret i produsentens sortiment før levering finner sted. Selger kan oppfylle sin del av Avtalen gjennom å tilby tilsvarende eller bedre vare. Kjøper kan velge å akseptere slik omlevering innen 14 dager. I motsatt fall anses bestillingen som kansellert. 



 3. Pris og betaling 

  1. Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift, miljøgebyrer og frakt, med mindre annet er opplyst eller skriftlig avtalt. 

  2. Ved avtale om utsatt leveringsdato forbeholder Selger seg retten til å endre pris etter gjeldende prislister.  

  3. Betalingsfrist ved kredittkjøp er netto 30 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter, samt gebyr ved betalingspåminnelse og/eller inkassotiltak. 

  4. Selger har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt. Salgspant er nærmere spesifisert i ordrebekreftelse ved kredittkjøp. Inntil fullt betalingsoppgjør finner sted har Kjøper under enhver omstendighet ikke rett til å videreselge varer (se punkt 5 om videresalg). 

  5. Eventuell reklamasjon fritar ikke Kjøper for betalingsplikt. Kjøper kan ikke motregne med omtvistede motkrav. 



 4. Videresalg

  1. Videresalg av produkter som ledd i næringsvirksomhet kan bare skje etter inngåelse av egen forhandleravtale/distribusjonsavtale. Produkter kan likevel videreselges som del av innbo i fast eiendom, under forutsetning av at fullt betalingsoppgjør har funnet sted (se punkt 4.4). 

  2. Selger forbeholder seg retten til kansellering av ordre ved mistanke om urettmessig videresalg. 

  3. Kjøper skal holde Selger skadesløs for skade og tap som oppstår etter urettmessig videresalg. 



 5. Levering og forsinkelse 

  1. Levering av varene skjer på den måten, på det sted, til det tidspunkt og den pris som er angitt i ordrebekreftelsen. Dersom annet ikke er avtalt og/eller fremgår av ordrebekreftelsen, skjer levering i henhold til EXW Incoterms® 2020.  

  2. Risikoen går over på Kjøper når varen er levert i henhold til punkt 6.1. 

  3. Ved levering til Kjøpers adresse eller annet anvist leveringssted, er Kjøper ansvarlig for fremkommeligheten til anvist sted. Kjøper er ansvarlig for kostnader som følge av at levering ikke kan finne sted, når dette skyldes forhold på Kjøpers side. 

  4. Alle oppgitte leveringstider må anses som estimater. Selger vil tilstrebe så snart som mulig å opplyse om eventuelle forsinkelser. 

  5. Dersom levering blir forsinket skal Kjøper meddele Selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Kjøpet kan heves dersom Selger ikke leverer innen tilleggsfristen, og dette ikke skyldes forhold på Kjøpers side eller grunner som er nevnt i punkt 10 (Hindringer og force majeure). Selgers erstatningsansvar ved forsinkelse er begrenset tilsvarende som for mangler (punkt 8). 



 6. Installasjon og andre tjenester 

  1. Installasjon kan avtales særskilt, og er ikke inkludert i produktprisen (se punkt 4). Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid og materiell. Eventuelle utlegg faktureres i tillegg. 

  2. Tilbud om installasjon til fast pris inkluderer arbeid, reise og diett samt hold av verktøy og monteringsutstyr.  Eventuelt tilleggsmateriell, slik som festemateriell, elektromateriell, kabler, rørdeler e.l., og som ikke medfølger varen, faktureres i tillegg. 

  3. Kjøper skal bringe de mottatte varene helt frem til installasjonsstedet, med mindre annet er avtalt. Under enhver omstendighet skal Kjøper sørge for fremkommelighet og tilrettelegging for transport i lokalene. 

  4. Før installasjon kan skje, skal Kjøper klargjøre installasjonsstedet i henhold til Selgers spesifikasjoner.  Selger skal i god tid før installasjonsdato oversende dokumentasjon som viser plassbehov, tilkoblinger og tilsvarende nødvendige opplysninger.  

  5. Har Kjøper ikke overholdt sine plikter etter punkt 7.3 og 7.4, står Selger fritt til å utsette installasjonen til nærmeste mulige tidspunkt. Slik utsettelse regnes ikke som forsinkelse (se punkt 6). Dersom installasjonsarbeidet endres, forsinkes eller midlertidig innstilles av som følge av forhold på Kjøpers side, kan Selger kreve betaling for dokumenterte tilleggskostnader. 

  6. Ved avtale om prøving av installert utstyr før overtakelse, skal prøving skje med begge parter til stede, og Kjøper kan ikke ta utstyret i bruk før det er utarbeidet en overtakelsesprotokoll med bekreftelse på overtakelse. I motsatt fall anses overtakelse som bekreftet fra første dag bruken finner sted. 



 7. Garanti, reklamasjon og mangler 

  • Betjening, bruk eller dosering som ikke er utført i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, sikkerhetsregler eller produktets bruks-, installasjons- og monteringsanvisning. 

  • Plassering eller installasjon som ikke er utført i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, sikkerhetsregler eller produktets bruks-, installasjons- og monteringsanvisning.

  • Manglende vedlikehold og rengjøring iht. bruksanvisningen. 

  • At produktet, fordi det er kjøpt i et annet land, har spesielle tekniske spesifikasjoner som gjør at det ikke kan brukes eller bare brukes med begrensninger i Norge. 

  • Ytre påvirkninger, som f.eks. transportskader, skader som skyldes støt eller slag, skader som skyldes vær eller andre naturfenomener.  

  • Reparasjoner og endringer som ikke er foretatt av servicetekniker autorisert av Miele. 

  • Bruk av uoriginale reservedeler samt tilbehør som ikke er godkjent av Miele. 

  • Defekte lyspærer, batterier og sikringer, samt kosmetiske forhold uten betydning for produktets funksjon. 

  • Strøm- og spenningsvariasjoner, som over- eller underskrider de toleransegrensene som er angitt av Miele. 

  • Miele Professional-produkter leveres med 2 års garanti ved mangler. For Miele husholdningsprodukter anvendt i næring er garantitiden ved mangler 6 måneder. For nærmere informasjon henvises det til generelle garantibestemmelser, publisert på www.miele.no/Service, samt eventuelle garantibetingelser som følger med produktet. Miele har ikke ansvar for skade eller tap relatert til mangler utover det som følger av garantibestemmelsene. 

  • Selger er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for feil som skyldes forhold på Kjøpers side, herunder: 

  • Kjøper skal kontrollere for mangler, korrekt vare og antall varer ved leveringsstedet. Selger er ikke ansvarlig for feil eller mangler som kunne og burde ha vært oppdaget under Kjøpers kontroll ved mottak.  

  • Ved mangler som ikke kan avdekkes under kontroll ved levering, skal det reklameres skriftlig innen 14 dager fra mangelen ble eller kunne ha blitt oppdaget.  

  • Selgers retting og annet arbeid/tjenester på kjøpsgjenstanden medfører ikke forlengelse av reklamasjonsfrister. Selgers retting og annet arbeid/tjenester på varen skal ikke forstås som en erkjennelse av mangel. 



 8. Ansvarsbegrensninger 

  1. Selger har intet ansvar for skade på personer eller andre ting enn salgsgjenstanden, med mindre Selger har utvist grov uaktsomhet. 

  2. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder driftsavbrudd/driftstap, tap av inntekter, fortjeneste, goodwill, data, eller andre følgeskader og konsekvenstap. Selger kan likevel bli ansvarlig for slike indirekte tap, dersom det skyldes grov uaktsomhet fra Selgers side.  



 9. Hindringer og force majeure

  1. Som mislighold eller forsinkelse regnes ikke oppfyllelseshindringer utenfor Selgers kontroll, og som gjør det umulig eller urimelig tyngende å oppfylle avtalen (Force Majeure). Som Force Majeure regnes blant annet: (i) brann; (ii) naturkatastrofer; (iii) pandemi/epidemi og/eller offentlige smitteverntiltak; (iv) dataangrep; (v) streik eller lockout; (vi) krig, (vii) handelsblokade, nasjonale og internasjonale transportbegrensninger, (viii) knapphet på transport, samt (iv) råvare- og delemangel fra underleverandør. Den part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den andre. Dersom en begivenhet som anses som force majeure vedvarer i mer enn seks måneder, kan begge Parter heve avtalen med umiddelbar virkning. 



 10. Tvister

  1. Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan bringes inn for de alminnelige domstoler. Aker og Bærum tingrett er rett verneting.