Pris og betaling 
 1. Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift, miljøgebyrer og frakt, med mindre annet er opplyst eller skriftlig avtalt. 

 2. Ved avtale om utsatt leveringsdato forbeholder Selger seg retten til å endre pris etter gjeldende prislister.  

 3. Betalingsfrist ved kredittkjøp er netto 30 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter, samt gebyr ved betalingspåminnelse og/eller inkassotiltak. 

 4. Selger har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt. Salgspant er nærmere spesifisert i ordrebekreftelse ved kredittkjøp. Inntil fullt betalingsoppgjør finner sted har Kjøper under enhver omstendighet ikke rett til å videreselge varer (se punkt 5 om videresalg). 

 5. Eventuell reklamasjon fritar ikke Kjøper for betalingsplikt. Kjøper kan ikke motregne med omtvistede motkrav. 


Videresalg
 1. Videresalg av produkter som ledd i næringsvirksomhet kan bare skje etter inngåelse av egen forhandleravtale/distribusjonsavtale. Produkter kan likevel videreselges som del av innbo i fast eiendom, under forutsetning av at fullt betalingsoppgjør har funnet sted (se punkt 4. Pris og betaling). 

 2. Selger forbeholder seg retten til kansellering av ordre ved mistanke om urettmessig videresalg. 

 3. Kjøper skal holde Selger skadesløs for skade og tap som oppstår etter urettmessig videresalg. 


Levering og forsinkelse 
 1. Levering av varene skjer på den måten, på det sted, til det tidspunkt og den pris som er angitt i ordrebekreftelsen. Dersom annet ikke er avtalt og/eller fremgår av ordrebekreftelsen, skjer levering i henhold til EXW Incoterms® 2020.  

 2. Risikoen går over på Kjøper når varen er levert i henhold til punkt 1. Levering og forsinkelse 

 3. Ved levering til Kjøpers adresse eller annet anvist leveringssted, er Kjøper ansvarlig for fremkommeligheten til anvist sted. Kjøper er ansvarlig for kostnader som følge av at levering ikke kan finne sted, når dette skyldes forhold på Kjøpers side. 

 4. Alle oppgitte leveringstider må anses som estimater. Selger vil tilstrebe så snart som mulig å opplyse om eventuelle forsinkelser. 

 5. Dersom levering blir forsinket skal Kjøper meddele Selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Kjøpet kan heves dersom Selger ikke leverer innen tilleggsfristen, og dette ikke skyldes forhold på Kjøpers side eller grunner som er nevnt i punkt 10 (Hindringer og force majeure). Selgers erstatningsansvar ved forsinkelse er begrenset tilsvarende som for mangler (punkt 8).