Vilkår for bruk

Miele Downloads

1. Denne avtalen styrer nedlasting (Download) og bruk av programvare og informasjon fra Miele. Ved å bruke Download godtar brukeren vilkårene i denne avtalen.

2. Downloads er vanligvis tilgjengelig 24 timer i døgnet hele uken. På grunn av at Internett og datasystemer ikke kan garantere kontinuerlig drift skal ikke Miele holdes ansvarlig for eventuelle avbrudd i tilgjengeligheten.

3. Downloads oppdateres jevnlig av Miele etter behov og avhengig av nettrafikken. Miele forbeholder seg imidlertid retten til å, uten forvarsel, foreta endringer i informasjon og programvare til enhver tid, spesielt ved teknisk eller økonomisk utvikling eller endrede rammebetingelser, deriblant prismessige eller kommersielle endringer.          

Brukerens rettigheter og ansvar

1. Innholdet er beskyttet av rettigheter og opphavsrett som eies av Miele og eventuelle tredjeparter. Enhver utnyttelse, spesielt reproduksjon, distribusjon, ytelse, presentasjon, overføring, tilgjengeliggjøring eller annet, og annen form for reproduksjon, behandling eller transformasjon er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Miele eller den respektive eier av rettighetene.

2. Miele-programvaren kan ikke kopieres, videreselges, lånes ut eller gis til uautoriserte tredjeparter. Miele-programvaren inneholder forretningshemmeligheter. Av denne årsaken kan ikke programvaren reversutvikles, dekompileres, demonteres eller på annen måte manipuleres for å oppnå en annen brukbar form.

3. Opphavsretten bestemmer unntaksvis at programvaren absolutt må brukes under visse betingelser hvis det ikke foreligger samtykke, slik at bruksretten ikke utelukkes av begrensningene i forrige avsnitt.

4. Miele gir brukeren en enkel, til enhver tid gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke Downloads for å støtte forretningstransaksjoner i henhold til eksisterende forretningsavtaler med Miele. Eventuelle merknader om opphavsrett og lignende rettigheter kopieres uendret.

5. Miele understreker at dataoverføring over Internett er ikke sikker. Det er ikke utelukket at dataene kommer fra uvedkommende eller er forfalsket.

Ansvar

1. Tilgjengelig innhold og Downloads, samt denne avtalen, stiller ingen garantier eller annen form for forsikringer. Dermed kan det heller ikke utledes garantikrav herfra.

2. Miele skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten, kvaliteten og påliteligheten av informasjonen, eller av resultatene som kan oppnås gjennom bruk av informasjonen. Miele er ikke ansvarlig for eventuelle skader som forårsakes av bruk av Downloads, for eksempel driftsavbrudd, tapt fortjeneste, tap av informasjon og data osv. Brukeren skal kun ta avgjørelser om bruk av programvaren som Miele har gjort tilgjengelig som Downloads, i samråd med Miele.

3. Miele skal heller ikke holdes ansvarlig for skader, uavhengig av juridisk årsak, som følge av bruk av, eller manglende evne til å bruke programvaren, maskinvare- eller programvarefeil eller feil systeminnstillinger forårsaket av brukeren. Downloads brukes på eget ansvar. Miele påtar seg intet ansvar for programvaren og tilhørende informasjon, spesielt ikke når det gjelder anvendelighet, nøyaktighet, fullstendighet og garanti om frihet fra virus.                      

4. Miele skal heller ikke holdes ansvarlig for skader som forårsakes av virus, trojanske hester, phishing eller lignende programmer, eller for programmer, er programdeler eller koder som fører til lignende forringelse, ødeleggelse eller avstenging av systemer eller deler av disse. Brukeren skal iverksette tiltak for å beskytte seg mot virus og andre ødeleggende data.

5. Miele skal ikke holdes ansvarlig for feilaktig overføring av data som sendes til Miele, manipulering av disse dataene av tredjeparter, særlig ved uautorisert tilgang til Mieles nettverk og systemer, forutsatt at slik tilgang ikke er Mieles ansvar.

6. Ansvar skal ikke utelukkes hvis ansvar er obligatorisk, for eksempel i tilfeller av forsett, grov uaktsomhet ved kvalitetsgarantier eller på grunn av kontraktbrudd, i tilfeller med dødsfall, personskade eller helseskade, samt ansvar under produktansvarsloven. Erstatning for brudd på grunnleggende kontraktsforpliktelser er begrenset til den typiske, forutsigbare skader, såfremt det ikke gjelder forsett eller grov uaktsomhet. Tilbakeføring av bevisbyrden til ulempe for brukeren skal ikke gjelde.

Visning av PDF-filer

Du trenger Adobe Acrobat Reader for å kunne vise PDF-filer.

Visning av CAD-data

Planleggingsdata muliggjør enkel, rask og sikker planlegging i to og delvis tredimensjonale front- og grunnriss. Planleggingsrelaterte data som mål, tilkoblingspunkter og nødvendige installasjoner på stedet lagres.

Du trenger en spesiell programvare for å kunne vise CAD-filer. CAD-data fra Miele er tilgjengelige i ulike formater, som er kompatible med de vanligste CAD-programmene:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Maskinenes tegningsfiler er eventuelt merket med "EL" (elektro), "D" (damp) eller "G" (gass). Tilleggene "D", "S", "V" og "R" står for toppvisning, sidevisning, frontvisning og bakre visning av maskinene.

Ansvaret for riktig valg og konsekvensene av å bruke dataene, samt tiltenkte eller oppnådde resultater faller på mottakeren. Ansvar for skader eller følgeskader er utelukket.

Ansvar skal ikke utelukkes hvis ansvar er obligatorisk, for eksempel i tilfeller av forsett, grov uaktsomhet ved kvalitetsgarantier eller på grunn av kontraktbrudd, i tilfeller med dødsfall, personskade eller helseskade, samt ansvar under produktansvarsloven. Erstatning for brudd på grunnleggende kontraktsforpliktelser er begrenset til den typiske, forutsigbare skader, såfremt det ikke gjelder forsett eller grov uaktsomhet. Tilbakeføring av bevisbyrden til ulempe for brukeren skal ikke gjelde.

Ta gjerne kontakt hvis du har videre spørsmål: