• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GP CL CX 0102 T
NOK 279,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Rengjøringstabletter, 10 stk. for kaffemaskiner, garantert kaffenytelse på høyeste nivå.
Rengjoringstablette
Rengjoringstablette
Advarsel. Inneholder dinatrium malate. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller, ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege ved ubehag. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

GP CL CX 0102 T

Rengjøringstabletter, 10 stk. for kaffemaskiner, garantert kaffenytelse på høyeste nivå.
  • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Rengjøringstabletter, 10 stk. for kaffemaskiner, garantert kaffenytelse på høyeste nivå.
Rengjoringstablette
Rengjoringstablette
Advarsel. Inneholder dinatrium malate. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller, ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege ved ubehag. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Dine fordeler

Nedlastinger, CAD & apper
  • Produktdatablad
    PDF
  • Datablad på nett
    PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
  • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page